Planmeca Viso™ G5

Đa dạng FOV từ 3 x 3 đến 20 x 17 cm.

Định vị vùng chụp FOV bằng Live virtual

Chức năng Proface nâng cao

Tube head lên đến 120KV